Podmienky

1. Vodičské oprávnenie  Ak jazdná súprava (celková hmotnosť vozidla + celková hmotnosť prívesu 1500 kg) neprevyšuje hmotnosť 3500 kg postačuje vodičské oprávnenie B.  Ak jazdná súprava prevyšuje 3500 kg a nie je ťažšia ako 4250 kg postačuje vodičské oprávnenie B s harmonizačným kódom 96.  Ak jazdná súprava prevyšuje 4250 kg je potrebné vodičské oprávnenie skupiny BE

  • Doplňujúce informácie    Minimálny vek nájomcu je 24 rokov a musí byť držiteľom vodičského oprávnenia B minimálne 2roky .Odovzdanie obytného prívesu je možné každý pracovný deň v čase od 07:00 do19:00. hod. Dĺžka pobytu je v letnej sezóne minimálne 3dní, alebo dohodou, v jarnej,  jesennej a zimnej sezóne je to 3dni . Po dohode je možné karavan pristaviť na dohodnuté miesto. Je nutné mať ťažné zriadenie  s nosnosťou odpovedajúcou hmotnosti obytného prívesu.
  • Kaucia    Kaucia vo výške 500 € slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijné poistenie, alebo na krytie spoluúčasti v prípade poistnej udalosti. Kaucia musí byť uhradená najneskôr ku dňu prenajatia, na účet , alebo v hotovosti prenajímateľovi. Kaucia bude vrátena nájomcovi do 7dni od odovzdania karavanu. Peniaze budú prevedené na účet nájomcu, ak sa karavan vráti včas a bez poškodenia.
  • Poplatky     Jednorazový servisný poplatok zahŕňa odovzdanie obytného prívesu v vami vybraný čas. Výmenu plynových bômb. Príprava a dezinfekcia chemického WC. Kontrola vozidla po vrátení .

V prípade nevrátenia karavanu v deň ukončenia nájmu do 19:00 bude účtovaný poplatok 100 € za každý začatý deň omeškania vrátenia prenajatého obytného prívesu. V pripade, že bude karavan vrátený bez vyčistenia bude nájomcovi účtovaný poplatok od 10 € do 250 € podľa mieri znečistenia.

  • Rezervácia   Rezerváciu obytného prívesu je možné vykonať elektronicky cez formulár, alebo mailom. Rezervácia nadobudne plnú platnosť až po zaplatení zálohy na rezerváciu obytného prívesu ,vo výške 50 % ceny prenájmu minimálna suma 100 € na účet prenajímateľa (číslo účtu). Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom nájmu na účet prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v prípade záväznej poruchy obytného prívesu . V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 3dni od zistenia tejto skutočnosti.
  • Storno  V prípade zrušenia rezervácie nájomcom mu bude vrátená záloha, znížená o nasledovne storno poplatky

– storno viac ako 30 dní /vrátane/ pred začiatkom prenájmu -20%

– storno viac ako 14 dní /vrátane/ pred začiatkom prenájmu -50%

– storno 7 a viac dní pred začiatkom prenájmu            -70%

– storno menej ako 7 dní pred začiatkom               -100%

  • Nájomca je povinný:

– používať prives výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom, alebo zárobková činnosť nie je                povolená

– zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu

– kontrolovať technicky stav prívesu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi

– v prípade dopravnej nehody, alebo odcudzenia okamžite privolať políciu , spísať záznam o nehode, alebo o odcudzení a kontaktovať prenajímateľa.

– trvalo používať zabezpečovacie zariadenie na oji a dverách. Neodstavovať obytný príves na nestrážených parkoviskách, alebo ho odpojovať od ťažného vozidla na takých miestach.

– v prípade poruchy ťažného vozidla nenechať príves bez stráženia na nezabezpečenom mieste

– zabrániť v karaváne preprave osôb ,bicyklov, alebo predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť.

– v obytnom prívese je zakázané fajčiť

– vrátiť obytný príves v takom stave, ako ho prevzal, čistý z vonku aj z vnútra, vrátane chladničky, umývadiel, WC, sprchy a odpadových nádrži

– naplniť nádrž výhradne pitnou vodou, v prípade, že tak neurobí, treba túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi a ten vodu bezplatne doplní.

  •  Nájomca je povinný pred jazdou skontrolovať:

– Spojenie s ťažným vozidlom

– Prevlečenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla

– Spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel

– Uzavretia skriniek, dverí, chladničky, upevnenie TV

– Uzavretie bočných a strešných okien

– Prepnutie chladničky na 12V a vypnutie vnútorného osvetlenia

– Uzavretie bomby s plynom

– Zdvihnutie oporného kolieska a oporných nožičiek

– Uvolnenie ručnej brzdy

– Skontrolovať nosič bicyklov