Podmienky prenájmu

       A. Vodičské oprávnenie : na ťahanie prívesu postačuje vodičský preukaz skupiny B (osobný automobil).Minimálny vek nájomcu je 24 rokov a musí byť držiteľom vodičského oprávnenia  skupiny B minimálne 2roky.

       B. Odovzdanie a preberanie karavanu: je možné každý deň v čase od 7:00 do 22:00. Po dohode je možné karavan pristaviť na dohodnuté miesto.

       C. Dĺžka pobytu: minimálne 3dni.

       D. Kaucia:    Kaucia vo výške 500 € slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijné poistenie, alebo na krytie spoluúčasti v prípade poistnej udalosti. Kaucia musí byť uhradená najneskôr ku dňu prenajatia, na účet , alebo v hotovosti prenajímateľovi. Kaucia bude vrátená nájomcovi do 7dni od odovzdania karavanu, ak sa karavan vráti do dohodnutého času, bez poškodenia.

       E. Poplatky:  Jednorazový servisný poplatok zahŕňa odovzdanie obytného prívesu

       v Vami vybraný čas. Výmenu plynových bômb. Čisté posteľné povlečenie. Príprava a dezinfekcia chemického WC. Kontrola vozidla po vrátení .

       F. Sankcie: V prípade nevrátenia karavanu v deň ukončenia nájmu do 22:00 bude účtovaný poplatok 100 € za každý začatý deň omeškania vrátenia prenajatého obytného prívesu. V prípade, že bude karavan vrátený bez vyčistenia bude nájomcovi účtovaný poplatok od 10 € podľa miery znečistenia.

       G. Rezervácia:   Rezerváciu obytného prívesu je možné vykonať elektronicky cez formulár, alebo e-mailom. Rezervácia nadobudne plnú platnosť až po zaplatení zálohy na rezerváciu obytného prívesu ,vo výške 100€, na účet prenajímateľa. Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr v deň nájmu, v hotovosti prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v prípade závažnej poruchy obytného prívesu . V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 3dni od zistenia tejto skutočnosti.

       H. Storno rezervácie:  V prípade zrušenia rezervácie nájomcom, mu bude vrátená záloha. Záloha môže byť znížená o nasledovne storno poplatky

       – storno 30 dní a viac pred začiatkom prenájmu, -50% zo zálohy prenájmu 

       – storno 14 dní a viac pred začiatkom prenájmu – 100% zo zálohy prenájmu 

       I. Povinnosti nájomcu:

       – používať príves výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom, alebo zárobková činnosť nie   je povolená.

       – zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu

       – kontrolovať technicky stav prívesu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi

       – v prípade dopravnej nehody, poškodenia karavanu, alebo odcudzenia, okamžite privolať políciu , spísať záznam o nehode a kontaktovať prenajímateľa.

       – trvalo používať zabezpečovacie zariadenie na oji a dverách. Neodstavovať obytný príves na nestrážených parkoviskách, alebo ho odpojovať od ťažného vozidla na takých miestach.

       – v prípade poruchy ťažného vozidla nenechať príves bez stráženia na nezabezpečenom mieste

       – zabrániť v karaváne preprave osôb ,bicyklov, alebo predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť.

       – vrátiť obytný príves v takom stave, ako ho prevzal, čistý z vonku aj z vnútra, vrátane chladničky, umývadiel, WC, sprchy a odpadových nádrži

       – naplniť nádrž výhradne pitnou vodou, v prípade, že tak neurobí, treba túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi a ten vodu bezplatne doplní.

       – v obytnom prívese je zakázané fajčiť !!!

       J. Nájomca je povinný pred jazdou skontrolovať:

       – Spojenie s ťažným vozidlom

       – Prevlečenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla

       – Spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel

       – Uzavretia skriniek, dverí, chladničky,

       – Uzavretie bočných a strešných okien

       – Prepnutie chladničky na 12V a vypnutie vnútorného osvetlenia

       – Uzavretie bomby s plynom

       – Zdvihnutie oporného kolieska a oporných nožičiek

       – Uvolnenie ručnej brzdy

       – Skontrolovať nosič bicyklov

       Prajeme Šťastnú cestu 🙂